ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

turnkey
Η Sustain παρέχει την υπηρεσία μίας στάσης στη μετεγκατάσταση γραφείων εταιρειών. Από την ανάλυση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών τους, την αξιολόγηση κατάλληλων κτιρίων, την σχεδίαση όσο και την ανακατασκευή των νέων γραφειακών χώρων.

Η Sustain παρέχει:

 • Την υπηρεσία “LEEDing Offices” για υψηλή περιβαλλοντική επίδοση και πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο LEED.
 • Την υπηρεσία “WELLbeing Offices” για γραφειακούς χώρους που βελτιώνουν την Υγεία, την Ευεξια και την Παραγωγικότητα των εργαζομένων και πιστοποίηση του γραφειακού χώρου σύμφωνα με το Πρότυπο WELL.
 • Έρευνα
 • Μελέτες
 • Διαχείριση Έργου ή Κατασκευή
 • LEEDing Offices
 • WELLbeing Offices
 • Ανάλυση σημερινών και μελλοντικών αναγκών
 • Απαιτήσεις χώρων
 • Θέματα και Ανάλυση Θέσης
 • Επιλογή κατάλληλων κτιρίων/χώρων
 • Σχεδίαση για έλεγχο καταλληλότητας χώρων
 • Τεχνικός και Περιβαλλοντικός Έλεγχος
  • Καινοτομική σχεδίαση
  • Εργονομία – Λειτουργικότητα
  • Προσαρμοστικότητα – Ευελιξία
  • Καθορισμός προδιαγραφών
  • Προκοστολόγηση εργασιών
  • Κανονιστική συμμόρφωση
  • Φωτορεαλιστική απεικόνιση
  • Εταιρική Ταυτότητα εσωτερικών χώρων
  • Εξοπλισμός – Έπιπλα

.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

 • Έκδοση τευχών Δημοπράτησης
 • Διενέργεια Διαγωνισμού
 • Ενεργός επίβλεψη Ανάδοχου
 • Τήρηση Προδιαγραφών
 • Έλεγχος Ποιότητας Υλικών
 • Έντεχνη Εφαρμογή
 • Έλεγχος Κόστους
 • Τήρηση Χρονοδιαγράμματος
 • Λήψη Αδειών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Οργάνωση Εργοταξίου
 • Συντονισμός Συνεργείων
 • Εξειδικευμένο Προσωπικό
 • Μεθοδολογία Εργασιών
 • Τήρηση Κανονισμών
 • Τήρηση Χρονοδιαγράμματος
 • Σχέδια As-Built
Leading-offices

Για τις εταιρείες που επιθυμούν υψηλή περιβαλλοντική επίδοση στα γραφεία που πρόκειται να μετεγκατασταθούν η ολιστική προσέγγιση της Sustain από την αρχή (στάδιο επιλογής κτιρίου) εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα. Τίθενται περιβαλλοντικά κριτήρια τόσο στην θέση του κτιρίου όσο και στις προδιαγραφές των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του. Η Sustain θα σχεδιάσει τους εσωτερικούς χώρους και θα καταρτίσει τις προδιαγραφές τους για την υψηλή περιβαλλοντική επίδοση των γραφειακών χώρων και θα παρέχει όλες τις λοιπές υπηρεσίες συμβούλου LEED για την επίτευξη της εν λόγω πιστοποίησης.

 

Commercial-Interiors

Το κατάλληλο σύστημα του LEED για την πιστοποίηση εσωτερικών γραφειακών χώρων είναι το Commercial Interiors.(είναι κατάλληλο για την πιστοποίηση τμήματος κτιρίου). Το Commercial Interiors επιτρέπει στις εταιρίες που μπορεί να μην έχουν τον έλεγχο ολόκληρου του κτιρίου την ευκαιρία να αναπτύξουν εσωτερικούς χώρους που είναι οικονομικότεροι στη λειτουργία τους, πιο παραγωγικοί και με πολύ υψηλές προδιαγραφές υγιεινής. Απαιτούνται αειφόρες στρατηγικές στον σχεδιασμό και την κατασκευή των γραφειακών χώρων. Η θέση του κτιρίου καθώς και οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αυτού επηρεάζουν σημαντικά την έκβαση της πιστοποίησης.

WELLbeing-Offices

Η υπηρεσία “WELLbeing Offices” της Sustain απευθύνεται σε εταιρείες που επιθυμούν να καρπωθούν τα οφέλη τηε βελτιωμένης Υγείας, Ευεξίας και Παραγωγικότητας των εργαζομένων τους. Οι γραφειακοί χώροι θα τηρούν τις προδιαγραφές του WELL Building Standard.
Το WELL συνδυάζει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία των γραφειακών χώρων με τεκμηριωμένη ιατρική και επιστημονική έρευνα. Αξιοποιεί το δομημένο περιβάλλον ως όχημα για να υποστηρίξει την ανθρώπινη υγεία και ευεξία.

Το WELL αποτελείται από 100 Χαρακτηριστικά (προδιαγραφές / πολιτικές / διαδικασίες) που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε κτίριο. Το κάθε Χαρακτηριστικό έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει θέματα που άπτονται της υγείας, της άνεσης και της γνώσης/πληροφόρησης των εργαζομένων του κτιρίου, μέσω του σχεδιασμού της κατασκευής, της λειτουργίας και των συμπεριφορών. Οι πιστοποιημένοι κατά WELL γραφειακοί χώροι δημιουργούν ένα περιβάλλον που βελτιώνει την σωματική υγεία, την διατροφή, την διάθεση και τον ύπνο των εργαζομένων.